Ultra znanje za zeleno prihodnost

Hočemo ali nočemo, živimo v času hitrih in velikih sprememb in mnogo njih je povezanih s trajnostjo. Univerze so mesto znanja, kjer se sooblikujejo tudi ideje in vrednote prihodnjih generacij. Zato morajo biti zaposleni na univerzah kar se da najboljši zgled. Če kdo, potem na Univerzi verjamemo, da znanja ni nikoli preveč in tudi, da je znanje osnova za reševanje najzahtevnejših izzivov.

Kdaj: 11. – 13. junij 2024

Kje: Online in v živo

3 dni |18 interaktivnih delavnic | Oblikujte si program po svoji meri.

Kaj?

Znanja in kompetence glede izvajanja trajnostnih načel na nivoju vsake visokošolske izobraževalne institucije (trajnostna strategija, trajnostno vodenje,  splošni management, management sprememb, inovativnosti, novih poslovnih modelov (npr. koncept krožne ekonomije), digitalizacije, itd.). 

Kako?

Izobraževalni program vam ponuja 18 kratkih delavnic iz različnih področij. Udeleženci si lahko program popolnoma prilagodijo svojim potrebam in željam ter izberejo tiste vsebine, ki jim predstavljajo dodano vrednost za opravljanje svojega dela. 

Delavnice bodo potekale tri dni preko spletnega formata in v živo. 

 

Za koga?

Delavnice so namenjene izključno zaposlenim Univerze v Ljubljani, tako pedagoškim kot strokovnim sodelavcem.

V kolikor se udeležite vsaj treh delavnic in izkažete doseganje učnih izzidov na posamezni delavnici, se vam le-te upoštevajo pri potrdilu o opravljenem usposabljanju za mikrodokazila Knowledge Matters: Povezovanje vodenja, komunikacije in inovativnosti za trajnostni napredek.

 

 

OPISI DELAVNIC

Trajnostna strategija in njen vpliv na poslovni uspeh
Adriana Rejc Buhovac

 • Glavni koraki pri strateški trajnostni preobrazbi: kje se začne takšna pot?
 • Katera so ključna orodja, ki jih uporabljamo pri razvoju uspešnih trajnostnih strategij?
 • Kako merimo trajnostno uspešnost in njen vpliv na poslovni uspeh?

Avtentično vodenje
Sandra Penger

 • Ključ avtentičnega vodenja je v iskreni povezanosti vodje z lastnimi vrednotami, prepričanji in delovanjem, kar omogoča vzpostavitev zaupanja in motivacijo v ekipi.
 • Avtentično vodenje spodbuja razvoj pozitivnih odnosov in sodelovanje z zaposlenimi, kar prispeva k ustvarjanju vzajemnega spoštovanja in občutka pripadnosti.
 • Pomembnost avtentičnega vodenja se odraža tudi v njegovi sposobnosti vodenja s čustveno inteligenco, kar omogoča boljše razumevanje potreb in motivacij posameznikov v ekipi.

Zelene in digitalne zaposlitve ter produktivnost dela v času “dvojne – zelene in digitalne” transformacije
Tjaša Redek

 • Prihodnost trga dela je vse bolj določena s tehnološkim napredkom, avtomatizacijo in globalizacijo, kar zahteva prilagodljivost in nenehno učenje.
 • Produktivnost igra ključno vlogo pri ohranjanju konkurenčnosti podjetij in držav na globalnem trgu, saj omogoča bolj učinkovito rabo virov in povečuje gospodarsko rast.
 • Poleg gospodarskih vidikov je produktivnost pomembna tudi za družbo kot celoto, saj lahko prispeva k zmanjšanju revščine, izboljšanju življenjskega standarda in spodbujanju inovacij ter trajnostnega razvoja.
Podnebne spremembe: izziv za družbo kot celoto 
TBA
 • Družba se sooča z izzivom podnebnih sprememb, ki zahteva hitrejše ukrepanje, saj trenutni trendi ne omogočajo doseganja neto ničelnih emisij CO2 niti do konca stoletja.
 • Poudarek je na ustvarjanju cenovno dostopnih rešitev, ki hkrati ohranjajo industrijsko konkurenčnost, kar zahteva celostni pristop vključno z uvedbo cenejših alternativ, kot je prehod s premoga na plin, ter povečanje hitrosti sprejemanja dražjih, a trajnostnih tehnologij, kot so letala na vodik.
 • Prehod na trajnostne tehnologije zahteva sodelovanje med vladami, ki morajo ustvariti podporno okolje, in socialnim sektorjem, ki mora zagotoviti enakopravno breme prehoda za vse družbene skupine, obenem pa zahteva aktivno vključevanje in razumevanje potrošnikov, zaposlenih in državljanov.

Inovativni poslovni modeli za trajnostno prihodnost
Ljubica Knežević Cvelbar

 • Razvoj inovativnih poslovnih modelov, osredotočenih na trajnost, je ključen za ustvarjanje dolgoročne konkurenčne prednosti in zagotavljanje pozitivnega vpliva na okolje.
 • Sodelovanje med različnimi sektorji in deležniki je ključno za uspešno implementacijo inovativnih poslovnih modelov, ki lahko prinesejo večjo družbeno in okoljsko vrednost.
 • Poslovni modeli, ki temeljijo na krožni ekonomiji, obnavljajočih virih in trajnostnih praksah, lahko prinesejo nove priložnosti za rast in inovacije ter spodbudijo premike v smeri trajnostnega razvoja.

Trajnostno kreativno in inovativno delo v digitalnem okolju
Matej Černe

 • Katere izzive, tveganja in negativne posledice prinaša (pretirana) digitaliziranost, ter kako jih reševati – na kratek in daljši rok?
 • Kako oblikovati delo v virtualnih in hibridnih timih za doseganje optimalnih ravni kreativnosti in inovativnosti?
 • Kateri sodobni prijemi pri managementu kreativnosti in inovativnosti so uporabni v katerih fazah procesa, in kako jih praktično udejaniti?

Učinkovito vodenje projektov in strategije za uspe
Rok Stritar

 • Jasno določanje ciljev in vlog v projektu je ključno za usklajeno delovanje in uspešno izvedbo.
 • Spretno upravljanje s časom, viri in tveganji omogoča učinkovito prilagajanje v dinamičnem projekt­nem okolju.
 • Poudarek na komunikaciji in sodelovanju med člani ekipe pripomore k izboljšanju produktivnosti in dosegu želenih rezultatov projekta.

Digitalna transformacija za trajnostno prihodnost
Andrej Kos

 • Digitalizacija lahko pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju s pomočjo optimizacije procesov, zmanjšanja porabe virov in povečanja ozaveščenosti o okoljskih vplivih.
 • Pametna uporaba digitalnih tehnologij omogoča boljše spremljanje in upravljanje z okoljskimi podatki ter omogoča hitrejše in bolj informirane odločitve za trajnostne prakse.
 • Z združevanjem digitalizacije in trajnosti lahko podjetja ustvarijo nove poslovne modele, ki so bolj odporni na prihodnje izzive in obenem prispevajo k boljšemu okolju.

Vodja in njegova vloga
Monika Lapanja

 • Vodja ima ključno vlogo pri usmerjanju ekipe skozi spremembe in pri ustvarjanju vzpodbudnega okolja za inovativno razmišljanje in ustvarjanje.
 • Sposobnost prilagajanja in sprejemanja odločitev v negotovih razmerah je ključnega pomena za uspešno vodenje in doseganje ciljev.
 • Uspešen vodja se zaveda pomena transparentnosti, komunikacije in delegiranja nalog za učinkovito delovanje ekipe.

Komunikacija kot orodje do učinkovitih odnosov
Simona Rakuša

 • Učinkovita komunikacija temelji na aktivnem poslušanju, jasnem izražanju ter razumevanju in spoštovanju perspektiv sogovornikov.
 • Uporaba različnih komunikacijskih kanalov in pristopov je ključna za ustvarjanje poglobljenih in vzajemno koristnih odnosov.
 • Razvoj empatije in sposobnosti prilagajanja komunikacije različnim situacijam prispeva k boljšemu razumevanju in sodelovanju med posamezniki in skupinami.

Motivacija: ključ do produktivnosti in zadovoljstva
Sandra Penger

 • Ključ do trajne motivacije leži v povezovanju osebnih ciljev z organizacijskimi in nenehnem razvijanju pozitivnega delovnega okolja.
 • Raznoliki pristopi k spodbujanju motivacije vključujejo priznavanje dosežkov, jasno postavljanje ciljev in spodbujanje osebnega razvoja.
 • Razumevanje individualnih motivacijskih faktorjev med člani ekipe omogoča vodjem boljše prilagajanje strategij spodbujanja dela in doseganje skupnih ciljev.

Zaposleni kot imperativ trajnosti: zdrava organizacija prihodnosti
Darija Aleksić

 • Dobrobit zaposlenih je ključna za trajnostno organizacijo prihodnosti, saj zadovoljni in motivirani zaposleni prispevajo k večji produktivnosti in krepitvi odnosov v podjetju.
 • Skrb za well-being zaposlenih ni le moralna odgovornost, temveč tudi strateška naložba v dolgoročno uspešnost organizacije, saj se izboljšanje odnosov in zdravje zaposlenih pozitivno odražata na delovnih rezultatih.
 • Razumevanje povezanosti med well-beingom zaposlenih, kakovostnimi odnosi v podjetju ter trajnostnim poslovanjem je ključno za gradnjo zdrave organizacijske kulture, ki spodbuja rast in dolgoročni uspeh.

Je zavzetost zaposlenih temelj zdrave organizacijske kulture?
Darija Aleksić

 • Zavzetost zaposlenih dnevno niha v odvisnosti od številnih okoliščin, zato jo je potrebno nenehno preverjati in se z njo kontinuirano ukvarjati.
 • Zaupanje, spoštovanje in primerna komunikacija predstavljajo temeljne gradnike zavzetosti zaposlenih.
 • Vodja je pomemben ambasador zavzetosti zaposlenih.

Boj generacij – kako jih voditi?
Darija Aleksić

 • Razumevanje različnih vrednot in pričakovanj različnih generacij je ključno za uspešno vodenje in ustvarjanje produktivnega delovnega okolja.
 • Vključevanje raznolikosti generacij lahko prinese inovativne ideje in pristope ter okrepi timsko delo.
 • Gradnja medgeneracijskega spoštovanja in sodelovanja spodbuja učinkovito vodenje, ki gradi mostove med različnimi generacijami v organizaciji.

Čas ni naš vladar – kako z njim upravljati?
Rok Stritar

 • Prioritizacija nalog glede na njihov pomen in roke ter učinkovito načrtovanje časa lahko pripomoreta k zmanjšanju stresa in izboljšanju produktivnosti.
 • Zavedanje lastnih navad in vzorcev porabe časa omogoča boljše upravljanje s časom ter izboljšanje delovnih rezultatov.
 • Sposobnost postavljanja meja in upravljanje s prekinitvami lahko prispeva k večji osredotočenosti in koncentraciji pri delu.

Uspešna pogajanja
Boštjan Udovič

 • Pridobljeno znanje o lastnih napakah v pogajanjih omogoča poglobljeno samo­refleksijo in izboljšanje spretnosti ter pristopov v prihodnjih pogajanjih.
 • Poznavanje različnih pristopov in tehnik za preprečevanje napak v pogajanjih omogoča bolj premišljeno in strategično ravnanje, kar povečuje možnosti za uspeh v pogajanjih.
 • Razumevanje razlike med interesi in stališči ter uporaba pristopov za premostitev te vrzeli pomaga vzpostaviti bolj konstruktivna in win-win pogajanja ter omogoča boljše rešitve za vse vpletene strani.

Mostovi sodelovanja v in med timi
Robert Kaše

 • Razumeti, kaj je visoko učinkovit tim in kako učinkoviti timi v resnici delujejo.
 • Naučiti se, kako oceniti čustveno počutje svojega tima in prepoznati njegove strahove.
 • Naučiti se, kako omogočiti svojemu timu, da produktivno izraža svoja čustva, in kako ustvariti vključujočo ter spodbudno kulturo učenja.

 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Govorci

Darija Aleksić

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Adriana Rejc Buhovac

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Matej Černe

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Robert Kaše

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Ljubica Knežević Cvelbar

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Andrej Kos

Fakulteta za elektrotehniko

Monika Lapanja

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete

Sandra Penger

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Simona Rakuša

Poslovni coach, mentorica in facilitatorka izobraževalnih delavnic

Tjaša Redek

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Rok Stritar

Podjetniški svetovalec, Design Thinking & Lean strokovnjak

Miha Škerlavaj

Ekonomska fakulteta v Ljubljani & BI Norwegian Business School

Boštjan Udovič

Fakulteta za družbene vede

Prijava

Prijave se zbira do vključno 6. junija 2024. Pred izvedbo organizator prijavljene obvesti o poteku izobraževanja. Prijava na program je zavezujoča.

Usposabljanja in izobraževanja za mikrodokazila UL, ki potekajo v okviru projekta NOO ULTRA so za udeležence brezplačna in sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropske unije – NextGenerationEU. 

Prijavo na izobraževanje lahko kadarkoli prekličete s sporočilom na naslov ursa.plevel@ef.uni-lj.si

  Osnovni podatki: (*vsa polja so obvezna)

  Trajnostna strategija in njen vpliv na poslovni uspeh - Adriana Rejc BuhovacZelene in digitalne zaposlitve ter produktivnost dela v času dvojne - zelene in digitalne transformacije - Tjaša RedekAvtentično vodenje - Sandra Penger

  9:00 - 10:30

  10:45 - 12:15

  13:00 - 14:30

  9:00 - 10:30

  10:45 - 12:15

  13:00 - 14:30
  Mogoče bi vas zanimalo tudi:


  Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

   S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.